Spotkanie animatorów Bractw Praskiego Dzieciątka Jezus

Bożemu Dzieciątku cześć i chwała!

Dnia 18 lutego 2016 r., w klasztorze karmelitów bosych w Krakowie, przy ul. Glogera, odbyło się spotkanie animatorów Bractw Praskiego Dzieciątka Jezus. Zjazd ten odbył się z inicjatywy o. Łukasza Kasperka OCD, wikariusza prowincjalnego. Celem spotkania było przedstawienie animatorom opiekuna bractw, o. Kazimierza Dudy OCD, delegowanego przez o. prow. Tadeusza Florka OCD, a także w celu omówienie spraw dotyczących nowo zatwierdzonego przez Ojca Generała Statutu Bractwa, działalności oraz wzajemnej współpracy bractw.

W spotkaniu wzięły udział: cztery siostry naszego Zgromadzenia: s. Izajasza Kowalczyk z Gołkowic, s. Roselina Śliwa z Barcic, s. Makaria Wrona z Sosnowca oraz z ramienia rady generalnej – s. Imelda Kwiatkowska. W spotkaniu wzięły udział także zaproszone animatorki bractw: s. Elwira Jędrzkiewicz CSSF z Częstochowy oraz panie: Irena Witaszewska i Marta Bednarska z Rzeszowa.

Na początku o. prow. Tadeusz Florek przedstawił swojego delegata d.s. bractw – o. Kazimierza Dudę, który będzie służył pomocą animatorom w prowadzeniu grup brackich. Spotkaniu przewodniczył następnie o. Łukasz, który omówił treść nowego Statutu… Nasze siostry zaproponowały wprowadzenie poprawki do pkt. 2 dotyczącego członków, aby wykreślić zdanie sugerujące przyjmowanie dzieci dopiero od 10 roku życia, gdyż dobra praktyka wykazuje, że dzieci przyjmowane w młodszym wieku, w dalszych latach chętniej kontynuują swoją przynależność do bractwa. Natomiast Panie z Rzeszowa zaproponowały, aby do pkt. 6 dotyczącego zaleceń, dołożyć jeszcze jedno – podjęcie modlitwy w intencji obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. O. Łukasz zaakceptował proponowane poprawki, które przedłoży do aprobaty o. Generałowi.

W dalszej części spotkania animatorki podzieliły się doświadczeniami w prowadzeniu bractw, przedstawiły swoje grupy i ich charakter. W konkluzji zaproponowano, aby co pewien czas organizować podobne spotkania dla animatorów, w szerszym ich gronie, a także spotkania z grupami brackimi, np. pikniki Dzieciątka Jezus, dni skupienia lub rekolekcje dla animatorów oraz członków bractw. Omówiono także kwestię korzystania z duchowej pomocy opiekuna bractw, o. Kazimierza. Zaproponowano wzajemne dzielenie się opracowanymi materiałami formacyjnymi i zamieszczanie ich w „Materiałach dla animatorów” wydawanych przez Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus oraz w biuletynie „Maleńka Miłość”, wydawanym przez Bractwo Dzieciątka Jezus w Rzeszowie.

Spotkanie przebiegało w radosnej atmosferze i było dla wszystkich bardzo ubogacające oraz inspirujące do jeszcze większego zaangażowania się w szerzenie kultu Dzieciątka Jezus i pogłębiania ducha Bożego dziecięctwa.

Posted in Aktualności, Relacje and tagged .