Koronka do Dzieciątka Jezus

Koronka do Dzieciątka Jezus jest rozważaniem tajemnicy Wcielenia i lat dziecięcych Syna Bożego. Powtarzając przy każdej tajemnicy: A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami (J 1, 14), jesteśmy zaproszeni do odkrycia na nowo naszej prawdziwej tożsamości, naszej wielkiej godności. Bóg, który stał się Dzieckiem przypomina nam, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Uczy nas także jak w Nim i my mamy stawać się dziećmi, by wejść do Królestwa. Bóg, który przyjmuje na Siebie ludzkie ciało, objawia nam świętość każdego ludzkiego życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Te zagadnienia są szczególnie aktualne w naszych czasach. Współczesny człowiek szukający prawdy i pragnący pełni życia, może w pełni zawierzyć się Słowu, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami i w pełni doświadczyć uczestnictwa w Jego Boskim życiu. Bóg pragnie przelewać w nas Swoje życie, abyśmy mieli je w obfitości.

Koronka do Dzieciątka Jezus została ułożona pod natchnieniem Bożym w 1636 r. przez służebnicę Bożą Czcigodną siostrę Małgorzatę od Najświętszego Sakramentu (1619-1648), karmelitankę bosą z Beaune, we Francji. Na mocy breve Papieża Aleksandra VII w 1661 r. została ona związana ze specjalnymi łaskami. Przez tę modlitwę ku uczczeniu tajemnic dziecięctwa Syna Bożego spodobało się Bogu udzielać wielkich łask, tak jak wyproszenie odwrotu nieprzyjacielskich wojsk z Burgundii (1636 r.) i długotrwałego pokoju dla Francji, oraz potomka królewskiego – Ludwika XIV. Koronka ta jest odmawiana codziennie w dawnym
klasztorze karmelitanek bosych w Beaune, gdzie czczona jest figura Dzieciątka Jezus, Króla Łaski i spoczywają doczesne szczątki Służebnicy Bożej siostry Małgorzaty.

Zachęca się do jej odmawiania szczególnie 25 każdego miesiąca i w czasie Wielkiej Nowenny na zakończenie miesiąca Dzieciątka Jezus od 25 stycznia do 2 lutego. Wzywamy Słowo, które Ciałem się stało i zamieszkało między nami ofiarując Mu każde poczęte życie i prosząc o jego ochronę aż do naturalnej śmierci. Modlimy się o poszanowanie godności każdego człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boże, a także o głębsze przeżywanie łaski chrztu świętego.

Przy kościele klasztornym 3 stycznia 2016 r. na mocy dekretu biskupa diecezji Dijon zostało erygowane Sanktuarium Dzieciątka Jezus, w którym posługują siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus.

Przy Sanktuarium w Beaune istnieje Arcybractwo Dzieciątka Jezus założone przez Czcigodną Małgorzatę w 1636 r. do którego wpisują się wierni z całego świata. Pod datą 19 marca 1893 r. jest zapisana panna Catez – św. Elżbieta od Trójcy (n° 11679), a 25 marca 1897 r. brat Rafał od św. Józefa – św. Rafał Kalinowski (n° 16184) wraz z braćmi czerneńskiej wspólnoty i siostry karmelitanki bose z ul. Łobzowskiej w Krakowie. Obecnie ta duchowa rodzina liczy ponad 50 000 członków.

Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Beaune (fr): http://enfantjesusdebeaune.free.fr 


KORONKA DO DZIECIĄTKA JEZUS

Boskie Dzieciątko Jezus,
uwielbiamy Twόj Krzyż i zdajemy się na Twoją świętą wolę.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Błogosławiona Trόjco,
ofiarujemy Tobie uwielbienie płynące z Najświętszego Serca Dzieciątka Jezus.
A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami. Ojcze nasz…

Najświętsza Trόjco,
ofiarujemy Ci Twoje niewysłowione dzieło dokonane w duszy Świętej Dziewicy w chwili Wcielenia.
A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami. Ojcze nasz…

Błogosławiona Trόjco,
dziękujemy Ci za łaski, ktόrymi napełniony został święty Józef ze względu na Jezusa i Maryję.
A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami. Ojcze nasz…

DWANAŚCIE TAJEMNIC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĘCTWA

I. WCIELENIE SYNA BOŻEGO

Najświętsze Dzieciątko Jezus, uwielbiamy chwilę, w której dokonało się Twoje Wcielenie.
A Słowo Ciałem się stało… Zdrowaṡ Maryjo… (po każdej tajemnicy)

II. PRZEBYWANIE W ŁONIE NAJŚWIĘTSZEJ MATKI

Chwalebne Dzieciątko przebywające dziewięć miesięcy w łonie Maryi, uwielbiamy Ciebie.

III. NARODZENIE

Boskie Dzieciątko, rodzące się w ubogiej stajence, uwielbiamy Ciebie

IV. PRZEBYWANIE W STAJENCE

Najmilsze Dzieciątko, leżące w żłóbku, najcenniejszy skarbie nieba i ziemi, adorujemy Ciebie wraz z aniołami i pasterzami z Betlejem.

V. PRZYJĘCIE ZNAKU PRZYMIERZA

Boże Miłości, przyjmujący przez obrzezanie znak przymierza, uwielbiamy Ciebie. Ty, który jesteś samą świętością, uczyń serca nasze według Serca Twego.

VI. OBJAWIENIE

Najświętsze Dzieciątko Jezus, upadamy do Twych świętych stóp razem z trzema Mędrcami.

VII. OFIAROWANIE W ŚWIĄTYNI

Chwalebne Dzieciątko, ofiaruj nas z Tobą Bogu, Twojemu Ojcu, abyśmy byli całkowicie oddani miłości. 

VIII. UCIECZKA DO EGIPTU

Najświętsze Dzieciątko, Ty, Bóg mocny, musiałeś uchodzić przed królem Herodem, spraw, abyśmy unikali cienia grzechu bardziej niż śmierci.

IX. POWRÓT Z EGIPTU

Wszechmocne Dzieciątko, wyrwij nas z mocy ducha tego świata i spraw abyśmy coraz bardziej pragnęli nieba.

X. UKRYTE ŻYCIE W NAZARECIE

Najmilsze Dzieciątko, daj nam kochać życie ukryte i pokorne, i spraw abyśmy znajdowali nasze szczęście odkrywając miłość, którą darzy nas Święta Rodzina

XI. PODRÓŻE Z NAJŚWIĘTSZĄ MATKĄ I ŚWIĘTYM JÓZEFEM

Boskie Dzieciątko Jezus, uświęcaj wszystkie nasze kroki. Niech one często prowadzą nas do naszych świątyń na modlitwę i adorację, ponieważ Ty jesteś jedynym skarbem Twoich wiernych, nasz Zbawicielu i nasz Boże.

XII. POBYT W ŚWIĄTYNI WŚRÓD UCZONYCH W PIŚMIE

Cudowne Dzieciątko Jezus, w Tobie są zamknięte wszystkie skarby mądrości i wiedzy; przyjdź uczynić Twoje mieszkanie w naszych sercach na zawsze. Bądź naszym jedynym mistrzem, ucz nas, co jest Twoją wolą i udziel nam łaski wypełniania jej wiernie i z radością. Amen.