Charyzmat – cel zgromadzenia

Wzorujemy nasze życie na Osobie Chrystusa-Dzieciątka, który był Synem Ojca zarówno w żłóbku jak i na krzyżu, i pozostał Nim w Eucharystii. Wobec Boga staramy się być jak dzieci – ufne, całkowicie zdane na Niego i przekonane o Jego bezwarunkowej, darmowej miłości do wszystkich. Tę miłość niesiemy osobom do których nas posyła.

„Waszym celem będzie iść i nieść miłość Bożą do ludzi,
zapalać świat ogniem i oziębłe serca zagrzewać i do Boga zwracać.
A rozniecicie miłość Bożą wtedy, gdy ją same wśród siebie mieć będziecie.
Módlcie się zawsze i wszędzie,
bo bez modlitwy tak jak bez powietrza żyć nie można.
Niech ustawiczna modlitwa będzie oddechem waszych dusz,
a wtedy liczyć możecie na skuteczność waszych prac, ofiar i poświęcenia.
Modlitwą i miłością podbijecie świat.”

Sł. B. o. Anzelm Gądek OCD – Założyciel Zgromadzenia

W powyższym cytacie nasz Ojciec Założyciel wymienia główne cechy misji, czyli charyzmatu, który do dziś ożywia Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, są to:

  • życie wg rad ewangelicznych: czystość serca, ubóstwo, posłuszeństwo woli Ojca,zasadnicze rysy duchowości karmelitańskiej
  • ustawiczna modlitwa, umartwienie, ofiarna miłość, która przynosi dla Kościoła owoce apostolstwa;
  • cechy dziecięctwa – ufność, ubóstwo, pokora, miłość wzajemna;
  • apostolstwo – jako udział w misji Syna Bożego, czyli roznoszenie po ziemi ognia Bożej miłości.