Program duchowego przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia

Rok 2016 – Rok Miłosierdzia oraz 1050. rocznicy chrztu Polski

Szczegółowe informacje na temat obchodów Roku Miłosierdzia można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Jubileuszu: http://www.iubilaeummisericordiae.va. lub wpisując adres: www.im.va.

ZADANIA NA TYGODNIOWE KONFERENCJE NASZYCH WSPÓLNOT

Temat roku 2016:
„Miłosierni, jak Ojciec” oraz „Chrzest źródłem życia chrześcijańskiego”.

 
LEKTURY

I. Pismo Święte – rozważanie w aspektach: Bóg Ojcem miłosiernym; Jezus Chrystus obliczem miłosierdzia Ojca; miłosierdzie warunkiem naszego zbawienia, chrzest źródłem życia chrześcijańskiego:

 • Uczynki miłosierne względem duszy i względem ciała (Mt 25, 31-45; KKK 2447)
 • „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7; KKK 1716)
 • Sakrament chrztu – uwolnienie od grzechu pierworodnego, synostwo Boże, wszczepienie w Jezusa Chrystusa, wszczepienie w Kościół święty oraz udział w posłannictwie Chrystusa i Kościoła (KKK 1213-1284)

II. Dokumenty Kościoła oraz nauczanie Ojca Świętego Franciszka (przemówienia, homilie, listy):

 • Encyklika Jana Pawła II, Dives in misericordia, Watykan 30 listopada 1980 r.
 • Bulla Misericordiae Vultus ogłaszająca Jubileusz Miłosierdzia, Watykan 11 kwietnia 2015 r.
 • Homilia Papieża Franciszka wygłoszona z okazji Nabożeństwa Pokutnego, w wigilię IV Niedzieli Wielkiego Postu 2015 r. , zapowiedź Jubileuszu Miłosierdzia
 • List Papieża Franciszka do Abp Rino Fisichella Przewodniczącego Papieskiej Rady ds, Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Watykan 1 września 2015 r. itp.
 • Modlitwa, Hymn, Motto oraz Logo Roku Miłosierdzia, przesłanie i symbolika

III. Lektura pism Naszych Założycieli:

–  Sł. Boży o. Anzelm od św. Andrzeja Corsini OCD:

 • Zasady życia duchowego, 6; Przyszła mała Teresa, t. 5; Traktat o dziecięctwie duchowym, t. 7.
 • Przemówienie na obłóczyny pierwszych sióstr Zgromadzenia, 31 grudnia 1921 r.
 • oraz inne teksty źródłowe

–  Czcigodna Sł. Boża m. Teresa od św. Józefa:

 • Listy do sióstr Zgromadzenia oraz Wspomnienia w: Pisemko „Pod znakiem Dzieciątka Jezus”

IV.  Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus:

 • Konstytucje – zwłaszcza rozdz.: Działalność apostolska, s. 64-67; Życie wspólnotowe, s. 68-71.
 • Dyrektorium, s. 176-180.

V. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus:

 • Pisma, Kraków 1971. Rękopis C, t. I, s. 280-326; Miłość braterska, t. II, s. 297-309
 • Aby lepiej poznać św. Teresę od Dzieciątka Jezus, Kraków 1999 r. – Miłość bliźniego, rozdz. VI; Ofiarowanie się Miłości Miłosiernej, rozdz. X; Powołanie w Mistycznym Ciele Chrystusa, rozdz. XI.

VI.  Św. Faustyna Kowalska:

 • Dzienniczek

WSKAZANIA (zob. Programy z poprzednich lat.)

Zatwierdzono na zebraniu rady generalnej, Marki, 27 listopada 2015 r.

Posted in Dom Generalny, Jubileusz.