Modlitwy – program formacyjny

PROGRAM SPOTKAŃ MIĘDZYZAKONNYCH W DIECEZJACH. Rok 2017 ? 2018

MODLITWY DO WYKORZYSTANIA

Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej

Przenajświętsza Trójco, błogosławiona i błogosławiąca, napełnij błogosławieństwem swoich synów i córki, których powołałaś, aby wyznawali wielkość Twojej miłości, Twojej miłosiernej dobroci i Twojego piękna.

Ojcze Święty, uświęć swoich synów i córki, którzy konsekrowali się Tobie dla chwały Twojego imienia. Wspomagaj ich swoją mocą, aby mogli świadczyć, że Ty jesteś początkiem wszystkiego, jedynym źródłem miłości i wolności. Dziękujemy Ci za dar życia konsekrowanego, które z wiarą szuka Ciebie, a pełniąc swoją powszechną misję, wzywa wszystkich, aby zmierzali ku Tobie.

Jezu Zbawicielu, Słowo Wcielone, Ty powierzyłeś swoją drogę życia tym, których powołałeś: nadal przyciągaj do siebie ludzi, którzy będą dla współczesnego człowieka świadkami Twojego miłosierdzia, zapowiedzią Twojego powrotu, żywym znakiem dóbr przyszłego zmartwychwstania. Niech żadna próba nie oderwie ich od Twojej miłości!

Duchu Święty, Miłości rozlana w sercach, który umysłom udzielasz łaski i natchnienia, odwieczne Źródło życia, który doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie charyzmaty, prosimy Cię za wszystkie osoby konsekrowane. Napełnij ich serca głęboką pewnością, że zostały wybrane, aby kochać, wielbić i służyć. Pozwól im zaznać Twojej przyjaźni, napełnij je Twoją radością i pociechą, pomagaj im przezwyciężać chwile trudności i podnosić się po upadkach, uczyń je odblaskiem Boskiego piękna. Daj im odwagę podejmowania wyzwań naszych czasów i łaskę ukazywania ludziom dobroci i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa (por. Tt 3, 4).

(Jan Paweł II, Vita consecrata 111)

***

Duchu Święty, proszę Cię:

O dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.

(w: Duch Święty. Modlitwy, wyd. WAM 2017).

***

Królu niebieski, Pocieszycielu,
Duchu Prawdy,
Który wszędzie jesteś
I wszystko wypełniasz.
Skarbnico wszelkiego dobra
I dawco Życia,
Przyjdź i zamieszkaj w nas.
Oczyść nas od wszelkiej zmazy,
I zbaw, o Dobry
Dusze nasze.

(w: Nowenny i modlitwy do Ducha Świętego, wyd. AA, Kraków 2008)

***

Modlitwa Jana Pawła II do Ducha Świętego

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju! Duchu Prawdy, który przenikasz głębokości Boże, żywa pamięci i proroctwo Kościoła, prowadź ludzkość do uznania w Jezusie z Nazaretu Pana chwały, Zbawiciela świata, najwyższe spełnienie dziejów.
Duchu Stworzycielu, tajemniczy twórco Królestwa Bożego, mocą Twoich świętych darów wspomagaj Kościół, aby niósł przyszłym pokoleniom światło zbawczego Słowa.Duchu świętości, Boskie tchnienie, które porusza wszechświat, przyjdź i odnów oblicze ziemi. Wzbudź w sercach chrześcijan pragnienie pełnej jedności, aby byli dla świata skutecznym znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego.
Duchu komunii, duszo i podporo Kościoła, spraw, aby bogactwo charyzmatów i posług umacniało jedność Ciała Chrystusowego; spraw, aby wierni świeccy, osoby konsekrowane i wyświęceni szafarze sakramentów wspólnie dążyli do budowania Królestwa Bożego.
Duchu Pocieszycielu, niewyczerpane źródło radości i pokoju, pobudzaj do solidarności wobec potrzebujących, dodaj chorym otuchy, wystawionych na próby obdarz ufnością i nadzieją, ożyw we wszystkich chęć czynnego zaangażowania w budowie lepszej przyszłości.
Duchu mądrości, który nawiedzasz umysły i serca, spraw, aby postęp wiedzy i techniki służył życiu, sprawiedliwości i pokojowi. Wspieraj dialog z wyznawcami innych religii, pomóż różnym kulturom otworzyć się na wartość Ewangelii.
Duchu życia, za Twoją sprawą Słowo stało się ciałem w łonie Dziewicy, Niewiasty, która milczy i słucha. Ucz nas wrażliwości na tchnienia Twojej miłości i gotowości do odczytywania zawsze znaków czasu, które stawiasz na drogach historii.
Przyjdź, Duchu miłości i pokoju! Tobie, Duchu miłości, wraz z Ojcem Wszechmogącym i Synem Jednorodzonym wszelka cześć i chwała po wszystkie wieki wieków. Amen

***

Modlitwa o DAR MĄDROŚCI (Mdr 9, 1-6.9.10)

Boże przodków i Panie miłosierdzia,
któryś wszystko uczynił swoim słowem
i w Mądrości swojej stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
co przez Ciebie się stały,
by władał światem w świętości i sprawiedliwości
i w prawości serca sądy sprawował –
dajże mi Mądrość, co dzieli tron z Tobą,
i nie wyłączaj mnie z liczby swych dzieci!
Bom sługa Twój, syn Twojej służebnicy,
człowiek niemocny i krótkowieczny,
zbyt słaby, by pojąć sprawiedliwość i prawa.
Choćby zresztą był ktoś doskonały między ludźmi,
jeśli mu braknie mądrości od Ciebie
za nic będzie poczytany.
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła,
i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś,
i wie, co jest miłe Twym oczom,
co słuszne według Twych przykazań.
Wyślij ją z niebios świętych,
ześlij od tronu swej chwały,
by przy mnie będąc pracowała ze mną
i żebym poznał, co jest Tobie miłe.

***

Przyjdź Duchu Święty, napełnij nas światłem daru mądrości, abyśmy zawsze dokonywali właściwych wyborów wartości i wszystkie nasze dążenia zwracali do Boga, oczekującego z miłością na powrót swoich dzieci. Amen.

(w: Nowenny i modlitwy do Ducha Świętego, wyd. AA, Kraków 2008)

Modlitwa o DAR ROZUMU

Duchu Święty, Boże, tchnij mnie swoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte. Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte. Przyciągnij mnie do siebie, Duchu Święty, abym kochał to, co jest święte. Umacniaj mnie, Duchu Święty, abym strzegł tego, co jest święte. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. Amen.

(w: Duch Święty. Modlitwy, wyd. WAM 2017)

***

Przyjdź Duchu Święty, z darem rozumu, który uzdolni umysły do poznawania Prawdy ożywiającej naszą wiarę, nadzieję i miłość. Naucz nas pokornie poznawać nasze słabości i z dziecięcą ufnością poddawać się Twojej woli. Amen.

(w: Nowenny i modlitwy do Ducha Świętego, wyd. AA, Kraków 2008)

Modlitwa o DAR RADY

Duchu Święty, Boże, który jesteś Światłem i życiem. Ty, który przenikasz głębokości Boga, wejdź w przestrzeń naszych serc. Przeniknij je światłem i uczyń świątynią spotkania z Bogiem, obcowania z Jego Miłością. Napełnij nasze serca życiem, które pulsuje nieustanną inspiracją w służbie dobra i miłości. Uczyń serca nasze jednością, mocą dobra, prawdy i miłości. Uczyń je mocnymi w służbie dobru wspólnemu, naszemu narodowi, naszej ojczyźnie, każdemu z nas, którzy tworzymy dzieje tej ziemi.

(w: Modlitwy do Ducha Świętego, ITKM, 1998)

***

Przyjdź Duchu Święty, racz ubogacić nasze serca darem rady, który pomoże nam znaleźć wyjście z zawiłych i poplątanych dróg. Niech wyprowadzi nas z ciemności do światła Prawdy, przed którą schroniliśmy się w skorupę obojętności i egoizmu. Uczyń nas wolnymi. Amen.

(w: Nowenny i modlitwy do Ducha Świętego, wyd. AA, Kraków 2008)

Modlitwa o DAR MĘSTWA

Duchu Święty, Boże, Duchu Ojca i Syna, korząc się przed Boskim majestatem Twoim, w obliczu nieba i ziemi, poświęcam Ci i oddaję duszę moją i ciało. Uwielbiam blask nieskończonej Twej czystości, doskonałość Twojej sprawiedliwości, potęgę Twojej miłości. Ty jesteś światłem i siłą mej duszy. Przez Ciebie żyję, myślę i działam. Obym niewiernością łasce Twojej nie zasmucał Ciebie, nie grzeszył przeciw Tobie. Spraw, niech nieustannie wsłuchuję się w głos Twój, niech idę za Twymi natchnieniami i poruszeniami. Duchu Święty, dawco daru miłości, rozlewaj miłość Bożą w naszych sercach. Duchu Święty, dawco daru mądrości, oświecaj nas. Duchu Święty, dawco daru rozumu, pouczaj nas. Duchu Święty, dawco daru rady, radź nam i kieruj nami. Duchu Święty, dawco daru mocy, umacniaj nas. Duchu Święty, dawco daru umiejętności, rozpraszaj naszą nieświadomość. Duchu Święty, dawco daru bojaźni Bożej, oswobodź nas od wszelkiego grzechu, byśmy nie utracili Boga. Duchu Święty, dawco daru pokoju, obdarzaj nas Twoim pokojem. Duchu Święty, dawco wolności, wyzwalaj nas z wszelkiej niewoli. Duchu Święty, dawco pocieszenia, pocieszaj nas w naszych smutkach i zmartwieniach. Błagamy Cię, Duchu Święty, udzielaj nam mocy, abyśmy w każdej chwili życia kierowali się dobrocią i życzliwością, słodyczą i wiernością, cierpliwością i miłością, radością i wyrozumiałością. Duchu Święty, razem z Jezusem prowadź nas do Ojca. Amen.

(w: Duch Święty. Modlitwy, wyd. WAM, 2017)

***

Przyjdź Duchu Święty, i pokrzep nas darem męstwa, byśmy w chwilach pokus i zwątpień, trudności i niebezpieczeństw, wytrwali przy Krzyżu z wiernością godną dzieci Bożych. Amen.

(w: Nowenny i modlitwy do Ducha Świętego, wyd. AA, Kraków 2008)

***

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO O WYTRWANIE PRZY BOGU DO KOŃCA

Duchu Święty, Duchu wierny!
Ty nie opuszczasz tych, co Ciebie szukają,
wołają do Ciebie, proszą Ojca i Syna o Ciebie,
nie płoszą Cię obłudą, niemądrymi myślami
i nieprawością serca (por. Mdr 1, 5).
Duchu Święty, udziel nam daru wytrwania
przy Ojcu i Synu i przy Tobie,
któryś jest Ich miłością odwieczną.
Napełniaj nas zawsze i wszędzie,
o każdej porze i na każdym miejscu,
pamięcią o bliskości Boga,
o Jego tutaj obecności,
i wydaniem się woli Bożej,
rozumieniem słowa i natchnienia Twojego,
i wolnością, której Ty nadajesz kierunek
ku prawdziwemu i czystemu Dobru,
ku Jedynemu, który jest Dobry,
ku Bogu w Trójcy Świętej szczęśliwemu.
Jemu chwała i cześć,
uwielbienie i wdzięczność,
posłuszeństwo i służba
w mocy Twojej, Duchu Święty,
Duchu wierności i wytrwania
w czasie i wieczności. Amen.

(Ks. M. Bednarz SJ)

Modlitwa o DAR UMIEJĘTNOŚCI

Przyjdź Duchu Święty, i darem umiejętności uzdolnij nas do właściwego używania rzeczy doczesnych, aby to, co przemijające nie przysłoniło nam dobra wiecznego, i abyśmy, nie przywiązując się do tego, co nietrwałe, wykorzystywali to do budowania Twojego Królestwa na ziemi. Amen

(w: Nowenny i modlitwy do Ducha Świętego, wyd. AA, Kraków 2008).

***

Duchu Święty, widzisz, że jestem jak dziecko, które tak mało umie, ale pragnie się uczyć. Obdarz mnie łaską Twej umiejętności, abym umiał dobrze żyć i dobrze umierać, rozeznawać dobro i zło, wybierać to, co lepsze i milsze Bogu i ludziom dla większego dobra wspólnego. Niech umiem rozeznać pozory i ułudę i przeciwstawić im się miłością prawdy i dobra, które noszą na sobie znak pochodzenia od Ciebie. Naucz mnie umiarkowania i spokojnej radości, bez wybujałości i przesady – nawet w dobrem. Niech umiem patrzeć na wszystko, co jest, życzliwie, wdzięcznie i pokornie, i zawsze z miłością, bo wszystko jest darem Boga i pełne Jego dobroczynnej obecności. Niech umiem dostrzegać wymowę darów, które mówią o Dawcy, wymowę stworzeń, które mówią o Stwórcy. Naucz mnie w cierpieniu i niepowodzeniu dostrzegać Twoje niepojęte dla mnie plany i cząstkę udziału w krzyżu Jezusa Chrystusa dla zbawienia świata całego ? prosimy Cię, Duchu Święty.

Modlitwa o DAR POBOŻNOŚCI

Duchu Święty, Miłości rozlana w sercach, który umysłom udzielasz łaski i natchnienia, odwieczne Źródło życia, który doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie charyzmaty, prosimy Cię za wszystkie osoby konsekrowane. Napełnij ich serca głęboką pewnością, że zostały wybrane, aby kochać, wielbić i służyć. Pozwól im zaznać Twojej przyjaźni, napełnij je Twoją radością i pociechą, pomagaj im przezwyciężać chwile trudności i podnosić się po upadkach, uczyń je odblaskiem boskiego piękna. Daj im odwagę podejmowania wyzwań naszych czasów i łaskę ukazywania ludziom dobroci i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

(w: Duchu Święty uświęć mnie. Modlitewnik, wyd. św. Stanisława BM, 2013)

***

Przyjdź Duchu Święty, z darem pobożności, abyśmy zawsze we wszystkim szukali twojej woli i aby każde nasze działanie i każde spotkanie z bliźnim było świadectwem naszej miłości do Wszechobecnego Boga. Amen.

(w: Nowenny i modlitwy do Ducha Świętego, wyd. AA, Kraków 2008)

***

MODLITWA O OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty Boże, Miłości przedwieczna Ojca i Syna,
racz mi udzielić miłości swojej, abym nią miłował Boga i bliźniego.
Udziel mi wesela swego, abym w Tobie tylko szukał pociechy i radował się z łask od Ciebie otrzymywanych.
Udziel mi swego pokoju, abym go zachował w relacjach z Bogiem i z ludźmi.
Daj mi cierpliwość, abym wszystkie przykrości zniósł z uległością i łagodnie, bez goryczy i buntu.
Natchnij mnie dobrocią swoją, abym był dla bliźnich swoich uczynny, usłużny, uprzejmy, pożyteczny – ku ich radości i zbudowaniu.
Obdarz mnie dobroczynnością, abym potrzebom bliźnich chętnie i szybko zaradzał.
Udziel mi cierpliwości, abym z rozwagą i roztropnością podejmował się zobowiązań i sumiennie je wypełniał.
Obdarz mnie cichością, abym znosił wady i ułomności bliźnich, a wszelkie urazy chętnie darował.
Uzbrój mnie w zaufanie, abym był daleki od podejrzliwości względem moich bliźnich i chętnie, szczerze z nimi przestawał.
Udziel mi pokory i skromności w myślach, słowach i uczynkach.
Udziel mi, proszę, cnoty czystości, abym nigdy świadomie i dobrowolnie nie skalał swej duszy ani swego ciała.
Daj, abym był umiarkowany i opanowany we wszystkim,
także w pokarmach i napojach,
skromny w ubiorze i zachowaniu.
Obym Cię, Boski Gościu mojej duszy, nigdy nie zasmucił
żadnym grzechem, a zwłaszcza odmową miłości.

(ks. F. Grudniok)

Modlitwa o DAR BOJAŹNI BOŻEJ

O Duchu Święty, przyjdź do mego serca. O Boże żywy, mocą swoją świętą pociągnij me serce ku sobie. Racz mi udzielić daru roztropnej miłości razem ze świętą bojaźnią. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał się mi lekki. Święty mój Ojcze i słodki mój Panie! Wspomóż mnie w każdej Twej służbie. Daj mi miłość Twoją. Amen.

(w: Duch Święty. Modlitwy, wyd. WAM, 2017)

***

Przyjdź Duchu Święty, z darem bojaźni Bożej i przenikaj nasze serca pragnieniem wytrwania w dobrym; lękiem przed grzechem, który oddala nas od Boga, oraz wolą pokornej służby, siejącej dobro w świecie.. Amen.

(w: Nowenny i modlitwy do Ducha Świętego, wyd. AA, Kraków 2008)

MARYJA JEST NIEROZŁĄCZNĄ I PŁODNĄ OBLUBIENICĄ DUCHA ŚWIĘTEGO

(Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Apostolicum, Ząbki 2016, s. 70-72).

[34] Bóg Duch Święty pragnie w Maryi i przez Maryję kształtować sobie wybranych i mówi do Niej: In electis meis mitte radices – ?Umiłowana Oblubienico moja, między moimi wybranymi zapuść korzenie (Syr 24,13 Wlg) wszystkich Twych cnót, aby wzrastali z cnoty w cnotę, z łaski w łaskę. Tak wielkie znalazłem upodobanie w Tobie, gdy żyłaś na ziemi, ćwicząc się w najwznioślejszych cnotach, że pragnę odnajdywać Cię jeszcze na ziemi, mimo że nie przestajesz być w niebie. Odradzaj się zatem i odtwarzaj w mych wybranych, bym w nich z upodobaniem dostrzegał korzenie Twej niezłomnej wiary, Twej głębokiej pokory, Twego bezgranicznego umartwienia, Twej wzniosłej modlitwy, Twego żarliwego miło­sierdzia, Twej silnej nadziei i wszystkich cnót Twoich. Stale jesteś moją Oblubienicą wierną, czystą i płodną, jak niegdyś. Niech więc Twoja wiara daje mi wiernych, Twoja czystość – dziewice, niech Twoja płodność daje mi wybranych i rozszerza mój Kościół”.

[35] Skoro Maryja zapuści korzenie w jakiejś duszy, działa w niej cuda łaski, jakie Ona jedna działać może, bo jest tą płodną Dziewicą, która w czystości i płodności nigdy nie miała ani mieć nie będzie podobnej sobie.

Za sprawą Ducha Świętego Maryja poczęła największe Arcydzieło, jakie kiedykolwiek istniało i istnieć będzie: Boga-człowieka. Niepokalana Dziewica będzie też działać owe największe rzeczy, które pod koniec świata dziać się będą. Kształtowanie i wychowywanie owych wielkich świętych, którzy wówczas nastaną, Jej są zastrzeżone, bo tylko Maryja, ta przedziwna i cudowna Dziewica, w łączności z Duchem Świętym działać może rzeczy niezwykłe i nadzwyczajne.

[36] Skoro tylko Duch Święty, Jej Oblubieniec, znajduje Ją w jakiejś duszy, wnet zbliża się ku niej, wstępuje w nią całkowicie i udziela się jej w miarę, jak dusza udziela miejsca Jego Oblubienicy.

Jednym z głównych powodów, dla których Duch Święty nie czyni po dziś dzień w duszach uderzających cudów łaski, jest to, że nie są one dość ściśle zjednoczone z Jego wierną i nierozłączną Oblubienicą. Powiadam: ?nierozłączną Oblubienicą?, gdyż odkąd Duch Święty, substancjalna miłość Ojca i Syna, po­ślubił Maryję, by ukształtować Jezusa Chrystusa, głowę wybranych i Jezusa Chrystusa w wybranych, odtąd nigdy się Jej nie wyrzekł, ponieważ zawsze była wierną i płodną.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ

Zdrowaś Maryjo, córko Boga Ojca; Zdrowaś Maryjo, Matko Syna Bożego; Zdrowaś Maryjo, oblubienico Ducha Świętego; Zdrowaś Maryjo, przybytku całej Trójcy Przenajświętszej. Zdrowaś Maryjo, Pani moja, dobra Matko, Królowo serca mego i życia mego, słodyczy i nadziejo jedyna po Jezusie, serce moje, duszo moja. Cały należę do Ciebie i wszystko moje jest Twoim. Dziewico błogosławiona ponad wszystkie stworzenia, proszę, niech dziś Twoja dusza będzie we mnie, ażebym mógł wychwalać Pana, niech Twój duch będzie we mnie, ażebym mógł rozradować się w Bogu.

Panno wierna, wyciśnij na mym sercu znak miłości, ażebym przez Ciebie i w Tobie odnalazł wierność memu Bogu.

Matko błogosławiona! Zechciej mnie łaskawie zaliczyć do grona tych, których jak dzieci kochasz, pouczasz, karmisz, którymi kierujesz i których wspierasz. Pani Nieba! Nie pozwól, by było we mnie cokolwiek, co by nie należało do Ciebie, bowiem już wyrzekłem się wszystkiego. Córko Króla królów, której chwała jest w głębokościach, spraw, bym dla miłości Twojej nie rozpraszał się na rzeczy widzialne i przemijające, lecz bym w mym wnętrzu zajął się poszukiwaniem Boga, który jest moją radością, moim skarbem, honorem, chwałą i odpocznieniem, aż do chwili, kiedy dzięki działaniu Ducha Świętego, Twego wiernego Oblubieńca, i Twojemu, wiernej Jego Oblubienicy, Syn Twój umiłowany Jezus Chrystus w sercu mym zostanie w pełni ukształtowany na większą chwałę Boga, naszego Ojca, po wszystkie wieki wieków. Amen.

(Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)

***

MAGNIFICAT

„Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię – a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje – jak przyobiecał naszym ojcom – na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki”. (Łk 1, 39 – 56)

***

Duchu życia, za Twoją sprawą
Słowo stało się Ciałem w łonie Dziewicy,
Niewiasty, która milczy i słucha.
Ucz nas wrażliwości na natchnienia
Twojej miłości i gotowości
do odczytywania zawsze znaków czasu,
które stawiasz na drogach historii. Amen.

(w: Nowenny i modlitwy do Ducha Świętego, wyd. AA, Kraków 2008)

MODLITWA DO MARYI ŚWIĄTYNI DUCHA ŚWIĘTEGO

Ty umiałaś przyjąć Ducha Świętego całą duszą otwartą. Ty Go przyjęłaś przez wiarę, boś uwierzyła w Jego cudowne działanie w Twoim łonie. Ty Go przyjęłaś przez wydanie się całej Twojej istoty, przez powierzenie się potędze Jego miłości. Ty Go przyjęłaś przez czynną współpracę z Nim w miłości zbawczego wcielenia. Ty nie przestałaś przyjmować Go przez całe swe życie, słuchając Jego tajemniczego głosu i idąc za Jego natchnieniami.

Naucz nas przyjmować Ducha tak, jak Ty Go przyjmowałaś. Pomóż nam słuchać Go w tajni naszego serca, przyjmować Jego wskazania i rady. Ukaż nam drogę uległości Jego nauce i współpracy w Jego dziele.

Pragniemy, jak Ty przyjmować pełną miarę Ducha Świętego i nic nie tracić z Jego przyjścia do nas. Pobudzaj nasze pragnienie przyjęcia wszystkiego, co On zechce nam dać, i udziel nam Twojej radości z tego, że wszystko pozwalamy zagarnąć Duchowi Świętemu, że wszystko wydajemy w moc Jego miłości.

***

MODLITWA PAPIEŻA PAWŁA VI

O Maryjo, Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego, Twemu Niepokalanemu Sercu powierzamy całą ludzkość. Wskaż jej drogę do poznania jedynego i prawdziwego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Uchroń nas od wszelkiego nieszczęścia, od wszelkiego grzechu i jego następstw. Użycz całemu światu pokoju w prawdzie, sprawiedliwości i miłości. O Ty, Niepokalanie Poczęte Serce, ofiaruj nieustannie Trójjedynemu Bogu drogocenną Krew Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, którą wylał no drzewie Krzyża ze swego Najświętszego Serca dla ratowania świata, aby On był jeszcze raz łaskawy i miłosierny i zechciał ludzkość zachować od zagłady i nieszczęścia. Amen.

za: http://www.zakony-zenskie.pl/wp-content/uploads/2017/07/Program-pracy-rocznej-2017-2018.pdf (2.11.2017)

Posted in Czytelnia, Dom Generalny and tagged , , , .