Z Konstytucji Zgromadzenia:

Celem specjalnym jest służba bliźnim, zwłaszcza ?najmniejszym? (Mt 25, 40). Siostry będą wnosić pokorę, prostotę i pogodę ducha w dzieła swego apostolstwa, przede wszystkim w dziedzinie wychowania i kształcenia młodzieży i dzieci, szczególnie najuboższych lub opuszczonych przez rodziców, w środowiskach duchowo zaniedbanych. Przez świadectwo własnego życia, apostolstwo i uczynki miłosierdzia, będą uczyć życia modlitwy i umartwienia w duchu Kościoła świętego i Zakonu Karmelitańskiego. (pkt 6)

Z Dyrektorium Zgromadzenia:

Siostry naśladując przykład Zbawiciela nie będą zwracać uwagi na zyski materialne, lecz unikając względów na osoby z umiłowaniem poświęcą się ubogim i najbardziej potrzebującym, a w sposób szczególny dzieciom i młodzieży. Pójdą do swego apostolstwa z duchem ofiarności i czystą intencją. Pamiętać będą, że ucząc i wychowując drugich, same zawsze mają się uczyć i wychowywać; będą dawać dobry przykład swoją uprzejmością, cierpliwością, pogodą i równowagą usposobienia; zachowają porządek czasu i pracy oraz tego samego będą wymagać od powierzonej sobie młodzieży; utrzymają karność w mowie, w zachowaniu, w ćwiczeniach, w godzinach pracy i wypoczynku, aby wszystko zgodne było z duchem chrześcijańskim. W postępowaniu z dziećmi nie będą czyniły różnicy, lecz z miłością odnosić się będą do wszystkich, unikając poufałości lub zbyt wyłącznych przyjaźni. (pkt 97)

Siostry katechetki i wychowawczynie, poprzez pracę wychowawczą mają stwarzać w społeczeństwie atmosferę przenikniętą ewangelicznym duchem wolności i miłości, która pomaga do rozwijania własnej osobowości, tak by wychowankowie zdobyli odpowiednią postawę, pełną zdecydowanej stałości i odwagi w wypełnianiu wymagań wiary. (pkt 99)

Ochrona dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym prewencja nadużyć seksualnych wobec nieletnich stanowi integralną część zaangażowania Zgromadzenia w pracę z dziećmi, młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi. Wspólnota Zgromadzenia i poszczególne siostry zapewniają dzieciom, młodzieży i osobom niepełnosprawnym bezpieczne i przejrzyste środowisko wzrostu, które współtworzą wszyscy odpowiedzialni za wspieranie rodziców w przekazywaniu wiary przez nauczanie, wychowywanie i różne formy pracy duszpasterskiej. Prewencja ma na celu wyeliminowanie ryzyka popełnienia nadużyć seksualnych w ścisłym tego słowa znaczeniu przez kogokolwiek w prowadzonych dziełach Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus i pracach apostolskich przez nie podejmowanych. Ma również pomóc w uniknięciu psychicznych i fizycznych przekroczeń granic intymności.

Przełożona Prowincji jest ?osobą zaufania?, do której można zgłaszać, czy też konsultować z nią tematy związane z ewentualnym przekroczeniem granic intymności w stosunku do dzieci, młodzieży lub osób niepełnosprawnych.

Z osobą zaufania można skontaktować się pisząc na jeden z poniższych adresów Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus:

Prowincja Wrocławska: prowincja.wro@wp.pl
Prowincja Krakowska: kdzj@raster.krakow.pl
Prowincja Łódzka: prow.lodz@wp.pl

lub za pośrednictwem siostry odpowiedzialnej w Zgromadzeniu za sprawę ochrony dzieci i młodzieży:

Dom Generalny: karmeldzj_dg@wp.pl

Posted in Czytelnia, Dom Generalny, formacja and tagged .