Duch, który umacnia miłość – Program spotkań międzyzakonnych. Rok 2017 ? 2018

Program duszpasterski Kościoła w Polsce rozpisany na lata 2017 – 2019 nosi tytuł: „Duch, który umacnia miłość…„. Został zaczerpnięty z II. Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania. Jest kontynuacją programu ostatnich lat zatytułowanego „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

Rozumienie Bierzmowania jako sakramentu, który obdarowuje i uzdalnia do podjęcia misji, znalazło przełożenie na dwuletni układ nowego programu duszpasterskiego. Hasłem I roku (2017/2018),  są słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich (por. Dz 2,4) „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” a podejmowane działania mają na celu pomóc odkrywać OSOBĘ i dary Ducha Świętego. II rok (2018/2019) będzie zaproszeniem do pogłębienia świadomości i realizacji misji bierzmowanych w mocy Ducha Świętego.

Podobnie jak w latach ubiegłych, aktualny Program spotkań między zakonnych w diecezjach, został opracowany w oparciu o założenia Programu duszpasterskiego w Kościele w Polsce. Zaproponowane tematy spotkań formacyjnych zostały zaczerpnięte z katechez Ojca Świętego Franciszka, wygłaszanych w ramach audiencji ogólnych w dniach od 9 kwietnia do 11 czerwca 2014 roku, poświęconych rozważaniom o darach Ducha Świętego. I tak, we wrześniu jesteśmy zaproszeni do pogłębienia prawdy o pięknie Osoby Ducha Świętego, Jego działaniu w sakramentach i Jego roli w naszej konsekracji. Na następne siedem miesięcy (październik ? kwiecień) zaproponowana jest refleksja nad kolejnymi darami Ducha Świętego i ich znaczeniu w naszym życiu. Miesiąc maj zaprasza do kontemplacji piękna Osoby Maryi – Oblubienicy Ducha Świętego, która jest wzorem życia według Ducha dla każdego z nas.

Cytaty z Pisma Świętego, z nauczania Kościoła, oraz pewne myśli ujęte w punkty, chcą być jedynie inspiracją, sugestią dla planujących dzień skupienia w diecezji. Podobną, pomocniczą rolę, stanowi załączona Bibliografia i Aneks z modlitwami do Ducha Świętego.

Niech realizacja podobnej ścieżki formacyjnej będzie jednym z wyrazów jedności życia konsekrowanego w naszej Ojczyźnie – jedności z Kościołem i pomiędzy wspólnotami życia konsekrowanego.

Pobierz PROGRAM SPOTKAŃ i modlitwy do wykorzystania (pdf)

Modlitwy do wykorzystania

Wrzesień 2017

?Konsekrowani przez Ducha Świętego? (VC 19)

„Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20, 19); „Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2, 4)

 1. Wierzę w Ducha Świętego.
 2. Duch Święty w mistagogii chrześcijańskiej. Osoba Ducha Świętego w sakramentach.
 3. Życie konsekrowane darem Ducha Świętego. „Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego” (VC 1). „Podobnie jak cała egzystencja chrześcijanina, także powołanie do życia konsekrowanego jest głęboko związane z działaniem Ducha Świętego. To On sprawia, że na przestrzeni tysiącleci coraz to nowi ludzie odkrywają zachwycające piękno tej trudnej drogi” (VC 19).

MODLITWA o dar Ducha Świętego

Październik 2017

Dar mądrości łaską widzenia wszystkiego oczami Boga

(Pap. Franciszek w: LOsservatore Romano nr 5/2014 str. 38-39. Katecheza wygłoszona 9 kwietnia 2014)

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14, 26).

Z Katechezy Papieża Franciszka

„Nie chodzi tylko o ludzką mądrość, będącą owocem poznania i doświadczenia. W Piśmie Świętym mowa jest o tym, że Salomon w chwili koronacji na króla Izraela prosił Boga o dar mądrości. Mądrość jest właśnie tym: łaską umiejętności postrzegania wszystkiego oczyma Boga. Jest to po prostu widzenie świata, sytuacji, okoliczności, problemów oczyma Boga. To jest właśnie mądrość. Czasami postrzegamy rzeczy według naszego upodobania, czy sytuacji naszego serca, z miłością lub nienawiścią, z zawiścią – to nie jest postrzeganie rzeczywistości oczyma Boga. Mądrość to dzieło Ducha Świętego w nas, abyśmy postrzegali wszystkie rzeczy oczyma Boga”.

Bóg centrum mojego życia. Przyjmowanie daru Bożej mądrości:

 1. Słuchanie Słowa Bożego jako ożywianie i pogłębianie pamięci o Bogu, Jego dziełach i działaniu. Widzenie wszystkiego w świetle wiary.
 2. Słuchanie w Duchu Świętym i słuchanie Ducha Świętego. Medytacja Słowa Bożego, modlitwa.
 3. Działanie Ducha Świętego w życiu naszych założycieli.

Modlitwa o DAR MĄDROŚCI

Listopad 2017

Dar rozumu  – wzrastanie w zrozumieniu słów i czynów Pana.
(Pap. Franciszek w: L?Osservatore Romano nr 5/2014 str. 42-43. Katecheza wygłoszona 30 kwietnia 2014)

„Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży” (1Kor 2, 9 -11); Łk 24, 13 ? 27 ? Uczniowie z Emaus.

Z Katechezy Papieża Franciszka

„Nie chodzi tutaj o ludzką inteligencję, zdolności intelektualne, którymi możemy być obdarowani mniej lub bardziej. Jest to natomiast łaska, którą może tchnąć jedynie Duch Święty, rozbudzająca w chrześcijaninie zdolność wyjścia poza zewnętrzny aspekt rzeczywistości i poznania głębi myśli Boga oraz Jego planu zbawienia”.

 1. Dar uzdalniający do wyjścia poza widzialną rzeczywistość i poznania głębi myśli Boga oraz Jego planu zbawienia.
 1. Kontemplacja Boga i Jego działania w historii zbawienia oraz w moim życiu jako historii zbawienia. Życie konsekrowane bez kontemplacji byłoby pozbawione swego istotnego nurtu.
 2. Myślenie po Bożemu. Teologiczne rozumienie złożonych ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Modlitwa o DAR ROZUMU

Grudzień 2017

Dar rady – pozwalający nam dokonywać wyborów w jedności z Bogiem

(Pap. Franciszek w: L?Osservatore Romano nr 6/2014 str. 48-49. Katecheza wygłoszona 7 maja 2014)

„Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek” (Ps 16, 7)

Z Katechezy Papieża Franciszka

„Wiemy, jak szczególnie w chwilach najtrudniejszych ważna jest możliwość liczenia na sugestie osób mądrych, które nam dobrze życzą. Otóż, poprzez dar rady, to sam Bóg, przez swego Ducha oświeca nasze serce, abyśmy pojęli właściwy sposób mówienia i zachowania oraz drogę, którą należy pójść. (?) Duch Święty poprzez dar rady czyni nasze sumienie zdolnym do dokonania konkretnego wyboru w komunii z Bogiem, zgodnie z logiką Jezusa i Jego Ewangelii. W ten sposób Duch Święty pomaga nam wzrastać wewnętrznie, sprawia, że rozwijamy się pozytywnie, we wspólnocie i pomaga nam, byśmy nie zdawali się na łaskę i niełaskę egoizmu i swojego sposobu widzenia rzeczy. W ten sposób Duch Święty pomaga nam się rozwijać a także żyć we wspólnocie”.

 1. Zdolność poznawania woli Bożej, podejmowania decyzji z nią zgodnych i pełnienia jej na postawie Ewangelii, reguły życia konsekrowanego, konstytucji wspólnoty życia konsekrowanego i „znaków czasu” (por VC 73).
 2. Pielęgnowanie daru rozeznawania duchowego w życiu osobistym
 3. Wspólnota miejscem rozeznawania duchowego
 4. Moja odpowiedzialność za poznanie Bożych planów wobec mnie i wspólnoty, ale i gotowość do przyjęcia tych rozpoznanych przez wspólnotę wobec mnie.

Modlitwa o DAR RADY

Styczeń 2017

Dar męstwa – podstawą naszego bycia chrześcijanami w naszym zwyczajnym życiu codziennym

(Pap. Franciszek w: L?Osservatore Romano nr 6/2014 str. 49-50. Katecheza wygłoszona 14 maja 2014)

„Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13)

Z Katechezy Papieża Franciszka

„Nie należy myśleć, że dar męstwa jest konieczny tylko w niektórych okazjach czy sytuacjach szczególnych. Dar ten powinien stanowić zasadniczą cechę naszego życia chrześcijańskiego w zwyczajności naszego życia powszedniego. Jak powiedziałem, każdego dnia w naszym życiu powszednim powinniśmy być mocni, potrzebujemy męstwa, by rozwijać nasze życie, rodzinę, wiarę. Święty Paweł Apostoł powiedział słowa, które warto usłyszeć: Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4,13). Kiedy przychodzi zwyczajne życie, trudności, pamiętajmy o tych słowach: Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. Pan daje moc zawsze, nigdy nie odmawia. Pan nigdy nie doświadcza nas ponad to, co możemy znieść. On jest zawsze z nami. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.”

 1. Wierność w powołaniu przezwyciężanie napotykanych trudności.
 2. Umiejętność przyjmowania i przeżywania trudnych doświadczeń ? mocą Ducha Świętego.
 3. Świadectwa męczenników w dziejach Kościoła, życia konsekrowanego, w dziejach naszego zgromadzenia. Odważni świadkowie Chrystusa.

Modlitwa o DAR MĘSTWA

Luty 2018

Dar umiejętności – pozwalający nam pojąć, na podstawie świata stworzonego, wielkość i miłość Boga oraz Jego głęboką relację z każdym stworzeniem

(Pap. Franciszek w: L?Osservatore Romano nr 6/2014 str. 50-51. Katecheza wygłoszona 21 maja 2014)

„O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz?” (Ps 8, 1-5); Zob. także: Ps 104; Mdr 13, 1-9; Dn 3, 51-90; Rz 3, 20.

Z Katechezy Papieża Franciszka

„Gdy nasze oczy oświecone są przez Ducha Świętego, to otwierają się na kontemplację Boga w pięknie przyrody i wspaniałości kosmosu, i prowadzą nas do odkrycia, że każda rzecz mówi nam o Bogu i Jego miłości. Wszystko to wzbudza w nas wielkie zdumienie i głębokie poczucie wdzięczności! Jest to uczucie, którego także doświadczamy, gdy podziwiamy jakieś arcydzieło sztuki lub jakieś cuda, które były owocem geniuszu i kreatywności człowieka. W obliczu tego wszystkiego Duch Święty prowadzi nas do chwalenia Pana z głębi naszego serca i rozpoznania w tym wszystkim co mamy i czym jesteśmy, bezcennego daru Boga i znaku Jego nieskończonej miłości względem nas”.

 1. Wdzięczność Bogu za dar stworzenia, troska o niego i odpowiedzialność. http://www.swietostworzenia.pl/2-aktualne/495-papieska-katecheza-o-darze-umiejetnosci-ochrony-stworzenia
 1. Umiejętność spostrzegania piękna i dobra w świecie i w naszym życiu oraz naszego w nim miejsca. ?Poszukiwanie Bożego piękna każe osobom konsekrowanym zatroszczyć się o wizerunek Boga zniekształcony w obliczach braci i sióstr? (VC 75).
 2. Braterstwo stworzeń.

Modlitwa o DAR UMIEJETNOŚCI

Marzec 2018

Dar pobożności – dotyczy sedna naszej tożsamości i naszego życia chrześcijańskiego

(Pap. Franciszek w: L?Osservatore Romano nr 7/2014 str. 47-48. Katecheza wygłoszona 4 czerwca 2014)

„Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: „Abba, Ojcze!”  Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi” (Rz 8, 14 – 16)

„Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, 13 znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! 14 Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości. 15 A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni!” (Kol 3, 12 – 15)

Z Katechezy Papieża Franciszka

„Tej więzi z Bogiem nie należy rozumieć jako obowiązku czy czegoś narzuconego: jest to więź wypływająca z naszej głębi. Chodzi natomiast o relację przeżywaną sercem: jest to nasza przyjaźń z Bogiem, dana nam przez Jezusa, przyjaźń, która zmienia nasze życie i napełnia nas entuzjazmem i radością. Z tego powodu dar pobożności budzi w nas przede wszystkim wdzięczność i uwielbienie. To właśnie jest najbardziej autentycznym motywem i sensem naszej czci i adoracji. Kiedy Duch Święty sprawia, że dostrzegamy obecność Pana i całą Jego miłość względem nas, to rozpala nasze serce i pobudza nas niemal naturalnie do modlitwy i celebrowania. Tak więc pobożność jest synonimem autentycznego ducha religijnego, synowskiej zażyłości z Bogiem, zdolności modlenia się do Niego z miłością i prostotą, właściwą osobom pokornego serca”.

 1. Pobożność jako żywa więź z Bogiem. Więź z Ojcem i więź z Chrystusem w Duchu Świętym. Synowska postawa wobec Ojca, oblubieńcza i braterska wobec Chrystusa. Dar pobożności przenika modlitwę, liturgię i adorację Najświętszego Sakramentu.
 2. Braterska wspólnota. W braterskiej wspólnocie każdy uczy się żyć z tymi, których Bóg postawił obok niego, akceptując ich cechy pozytywne i jednocześnie ich odmienność i ograniczenia. W szczególności zaś uczy się dzielić otrzymanymi darami ku zbudowaniu wszystkich, ponieważ „wszystkim objawia się [Duch] dla wspólnego dobra” (1 Kor 12, 7) (VC 67).
 3. Modlitwa za siebie nawzajem jako wyraz wzajemnej odpowiedzialności za siebie i wiary w moc Bożej łaski.
 4. Owoce Ducha Świętego. „Owoce Ducha Świętego to doskonałości, które On w nas kształtuje jako pierwociny wiecznej chwały” (KKK 1832). Owoce Ducha Świętego to także cechy chrześcijańskiej dojrzałości osoby konsekrowanej.

Modlitwa o DAR POBOŻNOŚCI

Kwiecień 2018

Dar bojaźni Bożej – powierzenie się w ręce Boga z pokorą, szacunkiem i ufnością

(Pap. Franciszek w:  L?Osservatore Romano nr 7/2014 str. 48-49. Katecheza wygłoszona 11 czerwca 2014)

 

„Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana i chodzi Jego drogami? (Ps 128, 1); ?Początkiem mądrości jest bojaźń Pana” (Syr 1, 4).

Z Katechezy Papieża Franciszka

„Bojaźń Boża pozwala nam sobie uświadomić, że wszystko jest dziełem łaski i że naszą jedyną prawdziwą siłą jest naśladowanie Pana Jezusa oraz pozwolenie, by Ojciec mógł obdarzyć nas swoją dobrocią i swoim miłosierdziem. Tak więc ten dar Ducha Świętego udoskonala naszą wrażliwość i pomaga nam rozpoznać, że jesteśmy dziećmi kochanymi bez miary. Otworzyć serce, aby dobroć i miłosierdzie Boże weszły w nas. To właśnie sprawia Duch Święty: otwiera serca. Serce otwarte, aby przebaczenie, miłosierdzie, dobroć i czułość Ojca weszły w nas, gdyż jesteśmy dziećmi nieskończenie umiłowanymi”.

 1. Przyjęcie prawdy o sobie w postawie uległości, wdzięczności i uwielbienia Boga.
 2. Powierzyć się dobroci Ojca, który nas miłuje. „Iść za Panem z pokorą, uległością i posłuszeństwem” (Franciszek).
 3. Troska o zbawienie własne i bliźnich (Mt 5, 29; 10, 28; J 5, 14; Flp 2, 12).

Modlitwa o DAR BOJAŹNI BOŻEJ

Maj 2018

Maryja, Oblubienica Ducha Świętego

„Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1, 35)

 1. „W Maryi zostają zapoczątkowane ?wielkie sprawy Boże?, które Duch będzie wypełniał w Chrystusie i w Kościele” (KKK 721-726). Otwarta na Ducha Świętego, Jego mocą przyjęła Syna Bożego, który w Jej łonie stał się człowiekiem, aby dać Go światu. Czyni to nieustannie.
 2. Maryja, najpiękniejszy owoc i wzór życia duchowego jako życia w Duchu Świętym.
 3. Maryjny wymiar duchowości życia konsekrowanego. Otwartość na Ducha, aby w nas i przez nas dawał życie światu. Przyjmować Jezusa w mocy Ducha Świętego, by nieść Go światu. ?Jeśli św. Paweł naucza, że w tym życiu chodzi o to, aby Chrystus w was się ukształtował (Gal 4, 19), to Maryja, napełniona łaską i nosząca pod sercem Chrystusa, jest nie tylko najwspanialszym wzorem życia z Chrystusem i w Chrystusie, ale wzorem bardzo praktycznym i egzystencjalnym, według zasady Pawłowej: „Dla mnie żyć to Chrystus” (Fil 1, 21)? (ks. R. Rogowski).

Modlitwa  MAGNIFICAT

 

BIBLIOGRAFIA ? Nauczanie Kościoła:

 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium.
 • Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis.
 • Franciszek, Encyklika Lumen fidei.
 • Franciszek, Encyklika Laudato s?.
 • Franciszek, 7×7 O sakramentach i Darach Ducha Świętego, Poznań 2015.
 • Franciszek, Katechezy o darach Ducha Świętego,
 • http://www.koszalin.oaza.pl/zakladka/zawartosc/222/katechezy-o-darach-ducha-swietego
 • Jan Paweł II, Encyklika Dominum et Vivificantem.
 • Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater.
 • Jan Paweł II, Adhortacja Vita consecrata.
 • Jan Paweł II, Wierzę w Ducha Świętego. Katechezy o Duchu Świętym, LEV 1992.
 • Jan Paweł II, Ewangelia o Duchu Świętym. Tysiąc myśli dla serca człowieka,
 • red. S. Martinez, Bernardinum Pelplin 2011.
 • K. Wojtyła ? Jan Paweł II, Narodziny wyznawców. Refleksje o bierzmowaniu, Rzym 2014.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego 683-747; 914-945.

 

Literatura przedmiotu. Propozycje:

 • Biel S. SJ, Powiew Ducha. Medytacje biblijne, WAM Kraków 2017.
 • Cantalamessa R., Wsłuchani w Ducha Świętego, Kraków 1994.
 • Chmielewski M:  ?Zycie konsekrowane darem Ducha Świętego? –http://www.instchrkr.katowice.opoka.org.pl/index.php/aktu/183-zycie-konskrowane-darem-ducha-sw
 • Congar Y.F.-J. OP, Wierzę w Ducha Świętego, Warszawa 1995, t.1-2.
 • D?Amore G., Owoce Ducha Świętego, Kraków 2010.
 • Drago A., Dary Ducha Świętego, WAM Kraków 1998.
 • Férant G. OP, Żar Ducha. Życie w Duchu Świętym według siedmiu listów Apokalipsy, Poznań 2015.
 • Finley M., Siedem darów Ducha Świętego, Kraków 2005.
 • Karmelita Bosy, Duch Święty wyprowadza na pustynię, WKB Kraków 2014.
 • Kudasiewicz J., Odkrywanie Ducha Świętego, Jedność Kielce 1998.
 • Laurentin R., Nieznany Duch Święty, Znak Kraków 1998.
 • Lécuru L., 7 darów Ducha Świętego, Esprit, Kraków 2009.
 • Mannig H, kard., Przewodnik życia w Duchu Świętym, Wydawnictwo AA. s.c. Kraków 2002.
 • Mühlan E., Prowadzenie przez Ducha Świętego. Jak rozpoznawać wolę Bożą w swoim życiu, Kraków 2010.
 • Newman J. H., Jak patrzeć na świat oczami Boga, PAX Warszawa
 • Pilaza X., Duch Boży, Jedność, Kielce 2006
 • Philippe Th., OP, Wierność Duchowi Świętemu, Kraków 2010.
 • Pr. zb., Maryja Oblubienica Ducha Świętego, red. A. Gąsior i inni, Biblos Tarnów 2009.
 • Raud A. CSSP, O działaniu Ducha Świętego w naszych duszach, Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 1998.
 • Stinissen W. OCD, Młode wino. O owocach Ducha Świętego, Wydawnictwo W drodze 2016.
 • Tokarski W.P. OFM, Charyzmaty, Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 2003.
 • Pomoce duszpasterskie z Roku Ducha Świętego z 1998.
 • Pełna jest Ziemia Twego Ducha, Panie, Księgarnia św. Jacka Katowice 1997.
 • Życie Maryi w Duchu Świętym, Salvatoris Mater, rok 2008, n.3.
 • Kazimierz Fonfara, Cykl katechez o darach Ducha Świętego, http://www.opoka.org.pl/zycie_kosciola/media/autorzy/fafara.html
 • O siedmiu darach Ducha, http://e-dr.jezuici.pl/category/rekolekcje/o-siedmiu-darach-ducha/
 • Teksty o Duchu Świętym, http://brewiarz.pl/czytelnia/duch.php3

Za: http://www.zakony-zenskie.pl/duch-ktory-umacnia-milosc-program-spotkan-miedzyzakonnych/  (2.11.2017)

Posted in Aktualności and tagged , .